Zmeny v orgánoch spoločnosti NAFTA a.s.

Bratislava, 30.11.2020 - S účinnosťou od 1. decembra 2020 sa stanú novými členmi Predstavenstva NAFTA a.s. Ing. Jozef Pagáč
a Ing. Dušan Halgaš a novými členmi Dozornej rady NAFTA a.s. Ing. Lucia Ondrušová, PhD. a Bc. Jozef Tittel.

Dozorná rada NAFTA a.s. schválila zmenu v zložení Predstavenstva NAFTA a.s. Novými členmi Predstavenstva NAFTA a.s. sa stanú Ing. Jozef Pagáč, ktorý bude zároveň podpredsedom Predstavenstva NAFTA a.s. a Ing. Dušan Halgaš. Vo funkcii nahradia Ing. Jána Majerčíka a Ing. Rastislava Kupku. Ich funkčné obdobie začína dňom 1.12.2020.

Ing. Jozef Pagáč sa narodil v roku 1964 a svoje štúdium ukončil na Baníckej fakulte na Vysokej škole technickej v Košiciach. Svoju kariéru začal v NAFTA Gbely ako robotník podzemných oprav sond. Neskôr v spoločnosti zastával funkciu zástupcu riaditeľa pre výrobu a techniku v Závode ťažby plynu a podzemných zásobníkov v Malackách. Počas svojej kariéry pôsobil ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva v spoločnosti NAFTA Gbely, člen Dozornej rady v Pozagas, Malacky, a tiež zastával funkciu člena predstavenstva spoločnosti MET Slovakia, Bratislava. Aktívne pracoval v orgánoch Slovenského plynárenského a naftového zväzu, Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR a Slovenskej banskej komory. Okrem toho pôsobil ako manažér a konzultant v oblasti energetických odvetví, a tiež ako konateľ vo viacerých obchodných spoločnostiach.

Ing. Dušan Halgaš sa narodil v roku 1961 a svoje štúdium ukončil na strojníckej fakulte na STU v Bratislave. Odbornú prax začal vo Výskumnom ústave jadrových elektrární ako výskumný pracovník. Neskôr zastával pozíciu obchodného riaditeľa v softvérovej firme a funkciu zástupcu riaditeľa vymáhania pohľadávok na Fonde národného majetku Slovenskej republiky. Vykonával tiež poradenskú činnosť, ktorá zahŕňala prípravu odborných analýz pre oblasť regulovaného sektora (elektroenergetika) a bol v orgánoch viacerých obchodných spoločností.

Členmi Predstavenstva NAFTA a.s. od 1.12.2020 sú:

Ing. Jan Špringl, predseda
Ing. Jozef Pagáč, podpredseda
Ing. Dušan Halgaš, člen
Ing. Robert Bundil, člen
Ing. Bohumil Kratochvíl, člen

Od 1.12.2020 sa mení aj zloženie Dozornej rady NAFTA a.s. Novými členmi Dozornej rady NAFTA a.s. sa stanú Ing. Lucia Ondrušová, PhD. a Bc. Jozef Tittel. Zmena v Dozornej rade NAFTA a.s. bola schválená valných zhromaždením spoločnosti.

Členmi Dozornej rady NAFTA a.s. od 1.12.2020 sú:

Bc. Jozef Tittel, člen
Ing. Lucia Ondrušová, PhD., člen
Gary Wheatley Mazzotti, člen
Ing. Peter Šefara, člen
Ing. Daniel Kujan, člen
doc. JUDr. Boris Balog, PhD., člen
 

NAFTA je medzinárodná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Spoločnosť aktívne pôsobí v krajinách strednej Európy, kde prevádzkuje podzemné zásobníky, realizuje prieskumné činnosti a zúčastňuje sa projektov na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov.