Prieskumné aktivity NAFTA na Slovensku

Úspech prieskumu a ťažby uhľovodíkov na Slovensku je najmä v budovaní unikátneho know-how  

Prieskum a ťažba uhľovodíkov má na Slovensku viac ako storočnú tradíciu, keď prvé ložisko ropy bolo objavené v roku 1913 na Záhorí.
Odvtedy sa pokračuje v získavaní geologických dát, poznatkov a skúseností, ktoré sú základom fungovania spoločnosti NAFTA, a ktoré sa významnou mierou podieľajú na úspechu jej geologických projektov. Získané geologické dáta majú pritom oveľa širší spoločenský a ekonomický význam. Ich využitie nájdeme napr. pri poznávaní geologického zloženia zeme alebo pri vyhľadávaní zdrojov geotermálnej energie.

V súčasnosti je NAFTA najvýznamnejším hráčom v odvetví prieskumu ložísk ropy a plynu na Slovensku. Dlhodobo pôsobíme najmä v oblasti Viedenskej panvy a Východoslovenskej nížiny, kde sa nachádzajú najvýznamnejšie regionálne ložiská uhľovodíkov. Dlhodobou aktivitou je však potenciál týchto oblastí do veľkej miery preskúmaný a využitý. V záujme pokračovania ťažby a zachovania tohto špecifického odvetvia na Slovensku sa NAFTA zameriava aj na ďalšie regióny Slovenska.

Prieskumné projekty na Slovensku prinášajú medzinárodnú spoluprácu a investície

V roku 2014 získala NAFTA Prieskumné územie Trnava s rozlohou takmer 800 km² a o dva roky neskôr uzavrela spoluprácu s kanadskou spoločnosťou Vermilion Energy za účelom spoločného rozvoja tejto licencie. V roku 2017 sa zrealizovali v okolí Trnavy 3D seizmické merania, ktoré pokrývali územie s rozlohou 252 km2, čo predstavuje najväčší 3D seizmický projekt realizovaný na území Slovenska. Na základe geologickej interpretácie získaných dát z meraní boli identifikované potenciálne ložiská zemného plynu, ktoré budú overené prieskumnými vrtmi. Spolupráca so skupinou Vermilion sa postupne rozšírila aj do susediacej oblasti a to získaním  nového Prieskumného územia Topoľčany s rozlohou takmer 1 200 km². V roku 2019 bol zrealizovaný povrchový geochemický prieskum, ktorý potvrdil uhľovodíkový potenciál oblasti. S cieľom preskúmania ďalšieho potenciálu nálezísk vo Východoslovenskej nížine sme na začiatku uplynulého roka uzavreli spoluprácu so spoločnosťou Aspect Holdings. Spolupráca sa týka Prieskumného územia Beša s rozlohou 771 km². V októbri 2019 sa  spoločné aktivity rozšírili získaním prieskumného územia Pavlovce nad Uhom, na území presahujúcom 1 000 km².

Prehľad aktuálnych prieskumných projektov NAFTA s medzinárodnými partnermi na území Slovenska:

Prieskumné územie

PÚ Trnava

PÚ Topoľčany

PÚ Beša a Pavlovce nad Uhom

Partner

Vermilion Energy

Vermilion Energy

Aspect Holdings

Rozloha

792 km²

1 191 km²

771 km² a 1 070 km²

Geologická oblasť

Dunajská panva

Dunajská panva

Východoslovenská nížina

Forma spolupráce

Združenie (JOA)

Združenie (JOA)

Dcérska spoločnosť Slovakian Horizon Energy s.r.o.


Skladovanie zemného plynu stojí na poznatkoch získaných z prieskumu a ťažby uhľovodíkov

V oblasti prieskumu a ťažby je cieľom spoločnosti NAFTA efektívne využitie prieskumného potenciálu prieskumných území pomocou najmodernejších metód, ale tiež využitie ťažobného potenciálu už otvorených ložísk. Správnym ložiskovým riadením a aplikovaním vhodných postupov je možné predĺžiť dobu ťažby ložísk o 8 až 10 rokov.

Aj keď podiel ťažby ropy a zemného plynu z domácich zdrojov postupne klesá, čo je vzhľadom na viac než storočnú aktivitu prirodzené, pokračovanie prieskumných a ťažobných aktivít na území Slovenska má viacero významov. Zemný plyn sa stáva najrozšírenejším palivom v globálnom energetickom mixe a prispieva k prechodu k čistej energii. Po konverzii bývalých ložísk na podzemné zásobníky Slovensko dosiahlo mimoriadne úspechy práve v oblasti skladovania zemného plynu, čo by nebolo možné bez dostatočnej znalosti ložísk získaných pri ťažbe. Poznatky a skúsenosti našich zamestnancov získané pri prieskume a ťažbe uhľovodíkov, zhromaždené veľmi cenné informácie a dáta spojené s našimi aktivitami a skúsenosti s rozvojom podzemných zásobníkov, budú  do budúcna veľmi cennou devízou pre  našu spoločnosť.  Toto know-how sa s každým nový projektom rozširuje a v neposlednom rade, toto špecifické expertné odvetvie podporuje budovanie vzdelanostnej ekonomiky a vývoj technológií budúcnosti, vrátane zelených technológii, ako je napr. skladovanie energie v podzemných štruktúrach, príp. ďalšie projekty ako napr. využívanie obnoviteľnej geotermálnej energie, skladovanie CO2, skladovanie vodíka a pod.

Pri všetkých aktivitách spoločnosti NAFTA je najvyššou prioritou bezpečnosť prevádzky a minimalizovanie vplyvu činností na životné prostredie a lokálnu komunitu.