Pre akcionárov

Majoritným, 56,15 % akcionárom spoločnosti NAFTA a.s. je SPP Infrastructure, a. s., Czech Gas Holding Investment B.V. vlastní 40,45 % akcií.

Pokyny pre výplatu dividend za rok 2019

Dňa 25.06.2020 Riadne valné zhromaždenie NAFTA a.s. schválilo dividendu za rok 2019 vo výške 22,07 EUR na jednu akciu.*
Text schváleného Návrhu zásad pre výplatu dividend vrátane spôsobu ich výplaty nájdete tu.
 
Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na podiel zo zisku spoločnosti bol valným zhromaždením schválený na 30.06.2020.

Akcionár si bude môcť uplatniť právo na nevyplatené dividendy za rok 2019 do 4 rokov odo dňa 30.06.2020.

* Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“) došlo k zmenám v zdaňovaní dividend vyplácaných zo zisku obchodnej spoločnosti vykázaného za zdaňovacie obdobie 2017 a nasledovné. Z tohto dôvodu je spoločnosť NAFTA a.s. v zmysle § 43 Zákona o dani z príjmov povinná ako platiteľ dane pri výplate dividend zo zisku obchodnej spoločnosti vykázaného za zdaňovacie obdobia začínajúce od 01.01.2017 vykonať zrážku dane (a následne ju aj odviesť správcovi dane).
 
Dividendy za rok 2019 budú vyplácané nasledovne:
a) v hotovosti alebo
b) bezhotovostným prevodom na bankový účet
 
Výplata dividend v hotovosti
 
Tel: +421 2 4024 2689 alebo +421 2 4024 2111
 
Výplata v hotovosti je možná v priestoroch spoločnosti NAFTA na adrese Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava len v určených dňoch, ktoré sú oznámené na tejto webovej stránke, a len na základe predchádzajúcej telefonickej dohody so zodpovedným zamestnancom.  V hotovosti možno vyplatiť dividendy len do výšky 1700 EUR.
 
Termíny, kedy si bude možné dohodnúť výplatu dividend v hotovosti:
Dátum
Pokladničné hodiny na výplatu dividend
24. 06. 2020        9:00-11:00
12. 08. 2020        9:00-11:00
14. 10. 2020        9:00-11:00
Ďalšie termíny výplaty dividend v hotovosti budú oznámené na tejto webovej stránke.
 
S účinnosťou od 25.05.2018 sa uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) – „GDPR“.

 Z tohto dôvodu:

 •  súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste spoločnosti udelili v žiadosti o výplatu dividend v minulosti, nespĺňa všetky náležitosti vyžadované GDPR, preto číslo bankového účtu, ktoré ste spoločnosti NAFTA a.s. oznámili v žiadosti o výplatu dividend za roky 2013 – 2016 vrátane, bola spoločnosť NAFTA a.s. povinná zlikvidovať.

Na účely výplaty dividend za rok 2017 a nasledovné (2018 a 2019) bolo/je preto potrebné spoločnosti doručiť oznámenie bankového účtu a prípadne aj nový súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ak ste spoločnosti NAFTA a. s. ešte nedoručili oznámenie bankového účtu, dividendy za tieto roky sme nemohli a nemôžeme automaticky vyplatiť prevodom na účet.

V prípade, že ste už spoločnosti NAFTA a. s. oznámili číslo bankového účtu v rámci výplaty dividend za rok 2017 alebo 2018 a udelili ste spoločnosti aj súhlas so spracúvaním osobných údajov, dividendy za rok 2019 Vám budú vyplatené automaticky na toto Vami uvedené číslo účtu do 60 dní od rozhodného dňa, t. j. od 30.06.2020.

 
 V oznámení bankového účtu musí byť Váš podpis úradne osvedčený.**
 
**matrikou alebo notárom, resp. v prípade osvedčenia podpisu mimo Slovenska, musí byť osvedčenie v súlade s požiadavkami na úradné osvedčovanie podpisov v príslušnej krajine (napr. potvrdený apostilou, resp. superlegalizovaný); v prípade vyplnenia oznámenia bankového účtu v sídle spoločnosti postačuje overenie totožnosti zamestnancom spoločnosti a nie je nutné zabezpečiť úradné osvedčenie
 
V prípade zmeny osobných údajov, zdedenia akcií, darovania alebo kúpy/predaja akcií prosím kontaktujte JUDr. Alicu Kandovú:
Tel.: 02/ 4024 2585
 
Často kladené otázky