Možnosti spolupráce

Svoje dlhoročné skúsenosti a know-how v oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov vyžívame aj za hranicami Slovenska. 

Za úspešný začiatok našich zahraničných aktivít považujeme spoluprácu s partnerom na západnej Ukrajine. V oblasti Užhorodu sme realizovali 3D seizmické meranie na ploche 118 km². Odborníci spoločností pokračovali v analýze a interpretácii výsledkov seizmických dát. Výsledkom prieskumu bola identifikácia niekoľkých perspektívnych prospektov. Následne sme sa sústredili na vybavenie vstupov a povolení na pozemky pre vrtné plochy a prístupové cesty. Rovnako aj na legislatívne povolenia (napr. EIA), ako aj na prípravu realizácie prieskumných vrtov. Prvý vrt bol realizovaný v sebtembri 2019.