Podporujeme


Spoločnosť NAFTA uplatňuje princípy zodpovedného podnikania ku komunitám a v oblastiach, kde pôsobí. Keďže podporu verejnoprospešných projektov vnímame ako veľmi dôležitú, sme partnerom aktivít v oblasti komunitného rozvoja a životného prostredia, vzdelávania a kultúry, zdravia, rodiny a športu.
 
V rámci nášho projektu spoločenskej zodpovednosti sme participovali na projektoch:
- rekonštrukcie obecných budov a pamiatok
- rekonštrukcie obecných komunikácií, školských zariadení, bezpečnostného systému obce
- podpory budovania zberných dvorov
- podpory vzdelávacích programov, nákup učebných pomôcok
- budovania a rekonštrukcia detských ihrísk a obecných športovísk
- podpory spoločenských a hudobných podujatí a obecných osláv
- ocenenia najlepších študentov na celoslovenskej úrovni
- podpory športových podujatí obce a bežeckých organizácií
- podpory zdravotne postihnutých detí
- darovania nábytku a počítačov do školských zariadení a neziskových organizácií

Nevenujeme sa len lokálnym projektom rozvoja komunít, ale ako hlavný partner sme podporili aj celoslovenský projekt zameraný na osvetovú podporu rodinných hodnôt a špeciálne postaveniu roly otca v rodine s názvom Slovensko potrebuje dobrých otcov. Sociálno-zdravotnú oblasť NAFTA podporuje finančnou pomocou pre deti so zdravotným alebo telesným postihnutím. Na dobrovoľných finančných príspevkoch sa už pravidelne podieľajú i naši zamestnanci. V roku 2014 sme rozšírili filantropické aktivity v spoločnosti aj o darovanie krvi v rámci Naftárskej kvapky krvi.
 
Kontakt verejnoprospešné aktivity
Alena Masláková Škvrndová

špecialista pre externú komunikáciu 
Tel: +421 2 4024 2696
Mobil: +421 908 242 329
Email: info@nafta.sk