Informovanie verejnosti podľa zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií

 
Na základe zákona o prevencii závažných priemyselných havárií NAFTA informuje o prítomnosti nebezpečných látok a spôsobe informovania verejnosti v prípade ohrozenia. Profesionálnym prístupom, napĺňaním všetkých legislatívnych podmienok a vysokými bezpečnostnými štandardmi sa všetkým potenciálnym rizikám snažíme zabrániť. Pre prípad spozorovania nezvyčajnej situácie alebo havárie v jej areáloch, zriadila spoločnosť NAFTA havarijnú zelenú linku, ktorú môžete kontaktovať 24 hodín denne.
 
Poskytovanie informácií v prípade ohrozenia
Havarijná zelená linka – 0800 123 088
Externá komunikácia – 02 4024 2696
 
Názov a adresa podniku (prevádzok)
NAFTA a.s. – Podzemný zásobník zemného plynu
 
Obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa (spoločnosti)
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
 
Informácie o splnení požiadaviek podľa § 5 zákona
Oznámenie o zaradení podniku z 27.7.2016 na Okresný úrad v sídle kraja Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie
 
Informácie o súčasnej činnosti podniku
NAFTA je moderná spoločnosť s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti skladovania a budovania podzemných zásobníkov zemného plynu a v prieskume a ťažbe uhľovodíkov na Slovensku. Hlavná činnosť spoločnosti je zameraná na podzemné uskladňovanie zemného plynu v prírodných horninových štruktúrach. Komplex podzemného zásobníka zemného plynu (PZZP) bol vytvorený konverziou plynových ložísk v oblasti obcí Plavecký Štvrtok, Láb, Suchohrad, Gajary a Jakubov v hĺbkach od 360 m do 2000 m. PZZP sa nachádza v k.ú. obcí Plavecký Štvrtok, Láb, Jakubov a Gajary a zahŕňa viacero pôvodných plynových a ropno-plynových ložísk, podzemné a nadzemné zariadenia. 
 
Informácie o nebezpečných látkach prítomných v podniku
V PZZP sa vyskytuje základná nebezpečná látka:
P. č.
Názov nebezpečnej látky
CAS
číslo
Klasifikácia nebezpečnej látky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
 
Fyzikálne vlastnosti alebo fyzikálna forma
Kód triedy a kategórie nebezpečnosti
Kód výstražných upozornení
1
Zemný plyn
68410-63-9
Horľavý plyn
Kategória 1
H220
plyn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všeobecné informácie o spôsobe varovania verejnosti
Varovanie verejnosti v prípade vzniku závažnej priemyselnej havárie, spojenej s možným ohrozením zdravia a života obyvateľov, životného prostredia alebo majetku, je vykonávané pomocou sirén. Osoby nachádzajúce sa v prevádzke, v ktorej došlo ku vzniku závažnej priemyselnej havárii, rovnako ako tie, ktoré sa zdržujú v jej bezprostrednej blízkosti, musia odísť do bezpečnej vzdialenosti a rešpektovať ďalšie pokyny kompetentných osôb a záchranných zložiek.
 
Kontrola podľa § 24 zákona č. 128/2015 Z.z.
Termín vykonania pravidelnej kontroly podľa zákona č. 261/2002 Z.z. bol 30.10.2014.
 
Podrobnejšie informácie v súlade s § 15 získate v registri podnikov na stránke Enviroportal
Ďalšie informácie pre verejnosť budú doplnené a pravidelne aktualizované v lehotách vyplývajúcich z príslušných ustanovení zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.